Koopvoorwaarden

Wanneer je een MYLAPS ProChip of een verlenging voor je eigen MYLAPS ProChip aanschaft via Sprint, dan zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Algemeen
Sprint app is een onderdeel van Schaatsen.nl en een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond). De app is ontwikkeld door Sportunity.

Deze koopvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op de aankoop van je MYLAPS transponder. Overige voorwaarden kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden of Privacy Policy als vermeldt op www.Sprintapp.nl.

Sprint app is een reseller van de via Sprint en Schaatsen.nl kanalen aangeboden MYLAPS producten. Bij aankoop van een MYLAPS chip ga je dan ook akkoord met deze en de daaraan gerelateerde koopvoorwaarden van MYLAPS B.V. Deze koopvoorwaarden die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden.

Wanneer u vragen heeft op hulp nodig heeft kunt u via sprintapp.nl de veel gestelde vragen bekijken en contact opnemen met onze servicedesk via team@sprintapp.nl of de chat op de website.

MYLAPS voorwaarden
De voorwaarden die MYLAPS hanteert zijn in te zien via deze link: speedhiveshop.mylaps.com/terms-conditions-emea

Aansprakelijkheid
KNSB is niet aansprakelijk van de door MYLAPS aangeboden hardware en/of software ten behoeve van het functioneren van de MYLAPS chip. Wel zal KNSB in samenwerking met Sportunity B.V. te allen tijde zorgdragen dat haar gebruikers van de Sprint app zo goed als mogelijk worden geïnformeerd en worden ondersteund.

Levering
Sprint app zet de bestelde producten direct door naar MYLAPS en MYLAPS zal zorgdragen voor een tijdig levering. Deze producten zullen normaal gesproken binnen maximaal 3 tot 5 dagen geleverd worden. Ook hiervoor geldt dat de nadere voorwaarden voor levering zijn vastgesteld in de Mylaps voorwaarden.

Retourneren
Het is niet mogelijk om een verlengingsaanbod te retourneren. Wel is het mogelijk om de aankoop van een chip te retourneren, uiterlijk twee weken na de aankoop en indien is voldaan aan de voorwaarden als door MYLAPS gesteld. Het geld zal dan na retourneren van de bestelling worden teruggestort op het daarvoor bekende rekeningnummer.

Prijs
Alle door Sprint app vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele facturen indien gewenst kunnen worden opgevraagd via team@sprintapp.nl.

KNSB kan op ieder moment de prijs aanpassen voor nieuwe aankopen van de dienst en voor aanvang van een verlenging van de dienst. Er zal echter niet met terugwerkende kracht korting worden gegeven op reeds aangekochte producten en/of diensten.

Betaling
Een betaling dient onmiddellijk nadat de Order is geplaatst maar niet later dan de dag van (af)levering, zonder korting of verrekening door de Koper te worden voldaan door de Koper.

Betaling moet aan Sportunity B.V. geschieden via bankbetaling, creditcard of andere overeengekomen betalingsmethoden. Betaling geschiedt in Euro’s.

Betaling worden uitsluitend beschouwd als betaald als door Sportunity te zijn ontvangen.

Indien de Consument de factuur niet op of voor de dag van levering of de afwijkend overeengekomen datum voldoet, verkeert de Consument in verzuim indien hij na aanmaning met daarin een hersteltermijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, nalaat de factuur te betalen. De Consument is over het verschuldigde bedrag is vanaf de verzuimdatum de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Sportunity is gerechtigd aan de Consument de door Sportunity gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke regeling.

Overmacht
Geen der partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor het niet nakoming van haar verplichtingen (behalve betalingsverplichtingen) gedurende een periode waarin de voornoemde nakoming wordt vertraagd door omstandigheden die buiten de invloed van Partijen liggen, zoals brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, opstand, leveringsonderbrekingen, vereiste materialen en halfproducten die niet door derden worden geleverd, uitval van machines en andere ongevallen of de tussenkomst van overheidsinstanties (hierna te noemen: ‘Overmacht’). Gedurende een overmachtssituatie dient de Partij die zich op Overmacht beroept een schriftelijke kennisgeving te sturen van de overmachtssituatie. Als de overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft de andere partij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in zijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de partij wiens nakoming door Overmacht is vertraagd.

Garanties
Sprint app houdt zich aan de garantievoorwaarden als gesteld door MYLAPS in haar voorwaarden.

Klachtenregeling
Heeft u een vraag of klacht over de online bestelling of over de wedstrijdlicentie, dan kunt u die sturen aan team@sprintapp.nl. KNSB zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van uw vraag of klacht reageren.

Slotebepalingen

Op de rechtsverhouding tussen u en KNSB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van KNSB om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.

Sportunity of de KNSB zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door middel van het gebruik van de dienst in de breedste zin van het woord.

Apeldoorn, 21-11-2019

Ready….GO!